Algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van N.V. NORDEX, hiernagenoemd NORDEX, zijn op alle overeenkomsten hiernavolgende voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld; afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door NORDEX uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd. De voorwaarden van de bestelbon primeren op de voorwaarden van de facturen. De klant verklaart kennis te hebben van het feit dat NORDEX haar goederen verdeeld via toonzaaluitbaters, die NORDEX niet kunnen verbinden tenzij mits schriftelijke volmacht. 

1. De overeenkomst.

a. Elke publiciteit, documentatie, monster, prijsopgave of offerte van NORDEX is vrijblijvend en geldt als voorstel en uitnodiging tot aankoop. Deze mededelingen zijn te allen tijde wijzigbaar en herroepbaar.

b. Elke bestelling van de klant geldt als aanbod tot koop en bindt de klant. De klant erkent voldoende te zijn ingelicht over de bestelde materialen, werken en prijzen, de eigenschappen, de werking, de gebruiksvoorwaarden en onderhoudsvoorschriften die de goederen kenmerken, alsmede over de wijze waarop zij zijn afgekort of gecodeerd. Alleen natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de goederen en/of diensten verwerven of gebruiken hebben 7 kalenderdagen bedenktijd vanaf de besteldatum om de bestelling te herroepen per aantekend schrijven. Elke andere annulering van de bestelling door de klant dient per aangetekend schrijven te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de NORDEX. In geval van aanvaarde annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van de NORDEX haar werkelijke schade te bewijzen, die kan bestaan uit vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. In geen geval is annulering nog mogelijk na opmeting.

c. Elke bestelling van de klant, ook deze ondertekend door de verkoper, geldt slechts als aanvaard door NORDEX na schriftelijke orderbevestiging door de NORDEX volgend op de opmeting, waarna, afhankelijk van de concrete omstandigheden, de modaliteiten van de bestelling (o.m. plaatsingsen leveringscondities, hoeveelheden, maten, prijs en meerprijs van de te leveren en te plaatsen goederen en diensten, technische gegevens, e.a.) slechts nader kunnen worden gespecifieerd en/of gecorrigeerd. Onder meer technische onuitvoerbaarheid van de bestelling is een reden tot weigering van de bestelling.

d. De opmeting geschiedt na oproep van de klant en enkel indien vloeren en muren plaatsingsklaar zijn afgewerkt. Elke hiervan afwijkende opmeting geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en onder diens verantwoordelijkheid en risico. De oproep tot opmeting dient te geschieden binnen de 12 maanden na datum van bestelling. Bij gebreke hiervan heeft de NORDEX het recht de bestelling als een annulatie overeenkomstig art. 1 b te beschouwen, dan wel de uitvoering van de bestelling te vorderen aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Alle maten, draairichtingen, klinken, glas, kleuren, en andere eigenschappen van het bestelde, worden definitief vastgesteld bij de opmeting onder voorbehoud van afwijkingen en toleranties eigen aan de gekochte goederen. Met deze afwijkingen worden onder meer bedoeld: normale afwijkingen van producten zoals hout, fineer, glas, pigmenten, verf en andere natuurlijke materialen, bij het verwerken en bij het gebruik ervan; afwijkingen in structuur of kleur tussen producten binnen éénzelfde levering of tussen het monster en de geleverde goederen of tussen toonzaalmodellen en de geleverde goederen. Metingen, die buiten de standaardmaten vallen, vereisen meerwerk, waarvoor NORDEX een prijssupplement mag aanrekenen. In geval van ontbrekende vertanding van het metselwerk naast de ruwbouwopening, worden standaarddeurmaten geleverd en worden de omlijstingen aangepast (verzagen). De klant kan evenwel opteren om de omlijstingen in hun geheel te laten en de deur op maat te laten maken, keuze die uiterlijk bij de opmeting moet worden gemaakt. In beide gevallen is er een prijssupplement verschuldigd. Al deze vaststellingen geschieden al dan niet in het bijzijn van de klant en worden beschouwd door hem te zijn aanvaard. Na opmeting zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

e. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de plaats van de maatschappelijke zetel van NORDEX op de datum van verzending van de “orderbevestiging na opmeting” door NORDEX. Annulatie van de overeenkomst door de NORDEX geeft de natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, recht op een schadevergoeding bepaald overeenkomstig het gemeen recht, met een maximum van 20 % op de koopprijs.

f. Rekenfouten of kennelijk materiële fouten kunnen door de NORDEX te allen tijde worden rechtgezet zonder dat het bestaan van de bestelling en/of overeenkomst zelf in het gedrang komt.

2. Prijs.

a. Elke prijs of tarief geldt voor standaardgoederen. De prijs of tarief is netto bepaald, tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen. Zijn op niet limitatieve wijze niet inbegrepen en ten laste van de klant: de leverings- en/of verplaatsingskosten, plaatsing, bescherming of afdekking van de geleverde en/of geplaatste goederen, vervoer, douanerechten, belastingen, verzekeringskosten, B.T.W., B.T.W. verhogingen en andere taksen opgelegd door de overheid na de bestelling. Extra leverings- en/of verplaatsingskosten zullen aangerekend worden, indien door toedoen van de klant de bestelling in meerdere malen dient geleverd en/of geplaatst te worden.

b. In geval van levering binnen de 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van bestelling en voor zover het voorschot tijdig werd betaald, garandeert NORDEX vastheid van de overeengekomen prijs. Na deze periode wordt de prijs aangepast aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Deze prijsaanpassing verleent de klant niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

c. Onder meer wijziging van de bestelling door de klant, maatwerk en/of aanpassing van de goederen, bescherming of afdekking na plaatsing, uitbreken van bestaande trappen, deuren, parket, e.a. geven aanleiding tot een prijssupplement voor meerwerk, volgens de courante tarieven die op dat ogenblik bij de NORDEX gelden. Voor zover als mogelijk worden deze prijssupplementen bij de opmeting vastgesteld of bij de schriftelijke “orderbevestiging na opmeting” door NORDEX aan de klant meegedeeld, die bij gebreke van een schriftelijk protest binnen de acht dagen, geacht wordt hiermee uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Zekerheidstelling.

a. NORDEX behoudt zich het recht voor te allen tijde, zelfs gedurende de uitvoering van de overeenkomst, aan de klant waarborgen en/of vooruitbetalingen te vragen teneinde haar aanspraken te waarborgen.

b. Bij gebreke aan voldoening hiervan door de klant, behoudt NORDEX zich het recht voor alle verbintenissen tegenover de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten en/of als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

4. Transport.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt elk transport van bestelde goederen, ook wanneer zij verzonden worden door een andere verzender dan NORDEX, voor rekening van de klant. In elk geval reizen zij op risico van de klant, zelfs indien zij franco worden verzonden.

5. Levering en aanvaarding van de goederen.

a. De op de bestelbon vermelde leveringstermijn geldt enkel ten titel van verzoek van de klant en bindt NORDEX niet. NORDEX zal de nodige inspanningen leveren om hieraan tegemoet te komen, op voorwaarde dat de leveringstermijn realistisch is rekening houdend met de concrete omstandigheden onder meer met de leverings- en plaatsingscondities van de werf, aanwezigheid van stock, e.a.

b. Leverings- en plaatsingstermijnen kunnen door de NORDEX ten vroegste aanvaard worden bij en gaan ten vroegste in vanaf de schriftelijke orderbevestiging na de laatste opmeting. De leveringstermijn wordt geschorst in geval van overmacht, ziekte, staking, moeilijke bevoorrading, laattijdige en/of foutieve levering door de producent, niet naleving van verbintenissen door de klant, - onder meer deze verwoord in artikel 5 e-, transportmoeilijkheden e.a., zonder dat deze opsomming limitatief is.

c. Vertraging in de door NORDEX aanvaarde leverings- of plaatsingstermijn, kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel vertraging van een door NORDEX aanvaarde leverings- of plaatsingtermijn ten gevolge van opzet of zware fout van NORDEX, met uitsluiting van gevallen van overmacht en lichte fout in hoofde van NORDEX geven de natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden, de goederen en/of diensten verwerven of gebruiken, recht op schadevergoeding, waarvan het bedrag bepaald wordt op 1 % per maand vertraging op de koopprijs.

d. De klant erkent te weten dat levering en plaatsing niet noodzakelijk gelijktijdig gebeuren. De klant kan niet eisen dat de levering en/of plaatsing op een bepaald uur gebeuren. De bewaring van de geleverde goederen in afwachting van de plaatsing gebeurt vanaf de leveringsdatum op risico van de klant. De levering en plaatsing geschiedt zonder bescherming of afdekking na aflevering of plaatsing, tenzij anders overeengekomen.

e. De klant is gehouden de nodige medewerking te verlenen bij de levering en plaatsing van de bestelde goederen. Zo moet de klant onder meer:

 • toegang verschaffen tot de ruimten waar de levering en/of plaatsing dient te geschieden;
 • zorg dragen voor plaatsingscondities die een goede plaatsing mogelijk moeten maken, zoals gereedheid van de werf, nuttige coördinatie van de werkzaamheden, verwijderen van alles wat een goede plaatsing belemmert (zoals : plinten, behang, dorpels, elektrische leidingen, bezetwerk, houtwerk, vloeren …);
 • geldelijk instaan voor alle voorzorgsmaatregelen die NORDEX moet nemen en voor de schade die zij lijdt om de schade te beperken die de uitvoering van het werk noodzakelijkerwijze aan een derde of aan de klant zelf berokkent en NORDEX vrijwaren voor de aanspraken die derden terzake zouden maken;
 • desgevallend voldoen aan de technische voorwaarden voor het plaatsen van massief parket : o.a. moet de chappe voldoende droog zijn, met maximum 2,5 gewichtsprocent vocht;
 • voldoen aan de hygrothermische voorwaarden voor plaatsing van binnenschrijnwerk. : NORDEX kan slechts goederen leveren of plaatsen in een voldoende droog gebouw. Een gebouw kan slechts als voldoende droog worden beschouwd als de gemiddelde kamertemperatuur 18 tot 22° C en de relatieve vochtigheid 40 tot 65 % bedraagt.

Bij gebreke hiervan heeft de NORDEX of haar plaatser het recht de leverings- en/of plaatsingstermijn te schorsen en een supplement aan te rekenen voor verlet en/of meerwerk. Schade die zouden voortvloeien uit dit verlet en/of meerwerk kan nooit op de NORDEX of haar plaatser verhaald worden.

f. De controle van de geleverde hoeveelheden moet door de klant gebeuren op het moment van de levering. Bij gebreke van schriftelijke klachten omtrent de hoeveelheden op de leveringsbon, worden de hoeveelheden vermeld op de leveringsbon beschouwd als correct en aanvaard door de klant.

g. Alle overige modaliteiten van de levering en plaatsing van de goederen worden beschouwd als aanvaard, wanneer de klant niet binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing van de goederen per aangetekend schrijven nauwkeurig omschreven klachten aan NORDEX heeft medegedeeld. Na levering en/of plaatsing dient de klant zelf in te staan voor de bescherming en/of afdekking van de goederen.

De klant erkent dat NORDEX geenszins aansprakelijk is en dat geen klacht kan worden aanvaard onder meer:

 • wanneer deze betrekking heeft op afwijkingen en toleranties waarvan sprake in art. 1 d;
 • wanneer na de levering de goederen werden verplaatst of verwerkt door de klant, en NORDEX de grieven zelf niet ter plaatse op onaangeroerde goederen kon vaststellen;
 • wanneer deze betrekking heeft op verkleuringen onder invloed van (zon)-licht, die onder meer bij hout en bij lakwerk kunnen optreden;
 • wanneer deze betrekking heeft op vlekken, ontkleuring of andere effecten wanneer de goederen niet door NORDEX werden gekleurd of gelakt;
 • wanneer deze betrekking heeft op grieven veroorzaakt door de klant zelf of door derden.

Elk gebrek wordt op een afstand van 2 meter beoordeeld. Kleine gebreken, eigen aan het bouwbedrijf, kunnen nooit een eis tot ontbinding van de overeenkomst of vervanging van het geleverde rechtvaardigen. Zij worden desgevallend geretoucheerd met courante hersteltechnieken. Een klacht van eender welke aard, zonder dat vaststaat dat NORDEX haar verbintenis niet is nagekomen of in gebreke is deze na te komen, kan door de klant nooit ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van de eigen verbintenissen van de klant, onder meer van betaling.

6. Betaling.

a. Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar op de zetel van NORDEX, zonder dat cheques, wissels, ontvangstbewijzen of postkwitanties enz., hieraan wijzigingen kunnen brengen. Bankkosten zijn ten laste van de klant. Disconto voor onmiddellijke betaling kan slechts worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. De natuurlijke persoon die de bestelbon ondertekent is met de rechtspersoon of de natuurlijke persoon namens wie hij optreedt of met de aangeduide derde betaler aan dewelke wordt gefactureerd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling. De toonzaaluitbaters of hun helpers zijn niet gemachtigd om betalingen in ontvangst te nemen, of om namens NORDEX kwijting te verlenen. Alleen personen, die hiertoe beschikken over een schriftelijke volmacht, kunnen gelden in ontvangst nemen.

b. De betalingen geschieden, behoudens andersluidende overeenkomst als volgt :

 • bij de bestelling : 25 % voorschot te betalen binnen de 10 dagen na datum van bevestiging van de bestelling met betalingsverzoek uitgaande van NORDEX;
 • bij levering van de goederen : contante betaling van het saldo van de prijs van goederen aan de chauffeur, in het bezit van een schriftelijke volmacht;
 • bij plaatsing : het gefactureerde saldo te betalen binnen de 7 dagen na de gehele of gedeeltelijke plaatsing op de bankrekening van NORDEX, zelfs al is de plaatsing nog niet voltooid om welke reden ook;
 • bij gelijktijdige levering en plaatsing : contante betaling van het volledig factuurbedrag aan de plaatser in het bezit van een schriftelijke volmacht.

c. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5 f en g moet in geval van betwisting, de factuur geprotesteerd worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum.

d. Elk bedrag dat onbetaald blijft binnen de maand vanaf de factuurdatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 1 % per maand vanaf de factuurdatum. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 65 Euro. In deze bedragen zijn niet begrepen de gerechtskosten en de kosten voorzien in art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en verleent NORDEX het recht haar eigen verbintenissen op te schorten.

7. Risicoregeling en eigendomsvoorbehoud.

a. De geleverde goederen blijven eigendom van NORDEX tot de klant aan al zijn verbintenissen uit de overeenkomst en uit andere reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomsten heeft voldaan, en onder meer tot de volledige betaling van de openstaande schuld, in hoofdsom, kosten en intresten. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom van NORDEX blijven. In geval van niet naleving van dit verbod is de klant, behoudens de koopprijs een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50 % van de koopprijs. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren.

b. Het risico gaat op de klant over op het ogenblik dat de overeenkomst is gesloten. De levering, en/of plaatsing geschiedt op risico van de klant. De klant behoort zich voor het behoud van de goederen en tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.

c. Bij niet naleving door de klant van zijn verbintenissen, heeft NORDEX het recht het eigendomsvoorbehoud zonder tussenkomst van de rechter uit te oefenen. De klant machtigt in dit geval NORDEX in het bijzonder tot terugname van het geleverde en erkent dat de terugname niet tot ontbinding van de overeenkomst leidt. Overeengekomen wordt dat geplaatste deuren en trappen als meubilair worden beschouwd en niet onroerend door bestemming worden. Uit de terugname ontstaat voor de klant geen schadeaanspraken. De waarde van de teruggenomen goederen wordt in onderlinge overeenstemming bepaald, bij gebreke hiervan door een door NORDEX aan te wijzen deskundige. De kosten van terugname en waardebepaling zijn voor rekening van de klant.

d. De ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, foto’s, e.a., blijven exclusieve eigendom van NORDEX, zelfs al wordt de creatie ervan geheel of gedeeltelijk gefactureerd aan de klant. Bovendien mogen ze in geen geval gebruikt, gekopieerd of aan derden overhandigd worden zonder toestemming van NORDEX.

8. Waarborgen.

a. NORDEX neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich. Enkel bewezen fouten in de uitvoering van haar opdracht kunnen de aansprakelijkheid van NORDEX met zich brengen, onverminderd het hiernavolgende en het bepaalde in artikel 5.

b. De waarborgperiode voor verborgen gebreken is bepaald op 1 jaar vanaf de levering of plaatsing van de goederen en geldt enkel op gefactureerde materialen en werken die uitgevoerd zijn door NORDEX zelf. Voor de deuren door de NORDEX zelf geproduceerd, geldt een waarborg van 3 jaar voor verborgen gebreken, voor zover zij de stevigheid van de deur in het gedrang brengen. Inzake de vlakheid van houten deurvleugels wordt verwezen naar aflevering 21 van het “Algemeen Bestek voor de uitvoering van privé bouwwerken”, uitgave WTCB en FAB. Inzake de vlakheid van glazen deuren gelden de aanbevelingen van TV 214 van het WTCB.

c. De klant erkent en aanvaardt dat NORDEX als tussenpersoon/verdeler opereert, onder meer voor hang- en sluitwerk, branddeuren, veiligheidsdeuren, parket, trappen, glazen deuren, glazen wanden, wand- en schuifkasten e.a. en dat NORDEX geen enkele aansprakelijkheid draagt voor de uitvoering van de overeenkomst , voor leveringen geproduceerd of plaatsingen uitgevoerd door derden. De klant kan voor het deel of geheel van het geleverde, dat niet door NORDEX is vervaardigd en/of geïnstalleerd slechts aanspraak maken op een waarborg in de mate en in zoverre dat NORDEX zelf waarborgaanspraken kan doen gelden ten aanzien van de betrokken leverancier.

d. Voor het overige is elke waarborg en aansprakelijkheid van NORDEX uit hoofde van of naar aanleiding van de overeenkomst, onder meer vrijwaringaanspraken voor zichtbare en verborgen gebreken, niet conforme levering, verborgen non conformiteit, aanspraken uit hoofde van dwaling, benadeling, onrechtmatige daad met inbegrip van aansprakelijkheid uit hoofde van art. 1382, 1383 1384-1385 en 1386 Burgerlijk Wetboek, productaansprakelijkheid, eventuele objectieve of foutloze aansprakelijkheid, en andere wettelijke bepalingen e.a., uitgesloten, minstens uitgesloten in de mate die wettelijk toegelaten is.

e. Elke waarborg- of vrijwaringsplicht vervalt alleszins in volgende gevallen :

 • wanneer het bepaalde in art. 5 e niet wordt nageleefd door de klant;
 • wanneer door een ander dan NORDEX een herstelling is verricht of een verandering is aangebracht;
 • wanneer de geleverde en/of geplaatste goederen ondeskundig behandeld, gebruikt, of onvoldoende onderhouden werden;
 • wanneer de gebruiksvoorschriften niet werden nageleefd;
 • wanneer de waarschuwingen tegen verkeerd gebruik of voor gevaren bij normaal gebruik niet gevolgd werden;
 • wanneer beschadigingen werden aangebracht na levering en/of plaatsing.

f. Elke waarborg- of vrijwaringsplicht in hoofde van NORDEX geeft hoogstens aanleiding tot het herstel van de foutieve of gebrekkige uitvoering, tot nieuwe uitvoering van het bestelde, of tot de vermindering van de prijs van het foutief of gebrekkig uitgevoerde, naar keuze van NORDEX, zonder dekking van de vervoers-, verzendings-, verplaatsings, werkuren voor herplaatsing.In elk geval heeft een aanspraak van de klant op de waarborg geen verlenging van de waarborgtermijn voor gevolg.

9. Aansprakelijkheid van NORDEX.

a. Behoudens de naleving van de in art. 8 beschreven verplichtingen, is NORDEX, de leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, ontslagen van elke verbintenis jegens de klant of een benadeelde derde in geval van contractuele, buitencontractuele of strafrechtelijke aansprakelijkheid van haarzelf of van voormelde bestuurders.

b. Iedere andere aanspraak van de klant tot vergoeding van schade, door welke oorzaak ook ontstaan, zelfs door zware fout of opzet van haar personeel, aangestelden, toonzaaluitbaters, lasthebbers of voormelde bestuurders is uitgesloten, minstens beperkt tot de schade zoals bepaald in art. 8 f en 9 d.

c. De klant vrijwaart NORDEX voor elke aanspraak (o.m. contractuele of buitencontractuele vorderingen) van derden, naar aanleiding van of voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de klant en NORDEX.

d. In geen geval, ook niet in geval van persoonlijke aansprakelijkheid is NORDEX gehouden ten aanzien van de klant of een benadeelde derde tot een andere vorm van schadevergoeding dan deze bepaald in art. 8 f. : noch tot directe, noch tot indirecte schade, waaronder gederfde winst, gebruiksderving, huurverlies, verlies van cliëntele, verloren arbeidstijd van personeel, gemiste besparingen, gevolgschade, materiële schade, lichamelijke schade, noch tot morele schade en schade voortvloeiend uit onrechtmatige daad, e.a.

e. Geen enkele aansprakelijkheid treft NORDEX in geval van overmacht en hiermee gelijk gesteld, staking, lock-out of indien NORDEX door enige oorzaak zoals rellen, oorlog, oorlogsdreiging, verbod van invoer of uitvoer, brand, maatregelen afgekondigd door de overheid, niet in staat is de overeenkomst uit te voeren. In dat geval heeft NORDEX het recht de overeenkomst te beëindigen of ze voor onbepaalde termijn als geschorst te beschouwen, door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert of schorst.

f. Het bepaalde in dit artikel is mede bedongen voor voormelde bestuurders, het personeel, aangestelden, toonzaaluitbaters, plaatsers van NORDEX, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

10. Wanprestatie van de klant.

Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt NORDEX zich het recht voor de uitvoering van andere bestellingen op te schorten of de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. In dat geval geschiedt de ontbinding van de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling en zal zij door eenvoudig schrijven aan de klant worden meegedeeld.

11. Diverse bepalingen.

Wijzigingen aan deze overeenkomst vereisen een schriftelijk overeenkomst van partijen. De nietigheid of niet-toepasbaarheid van een bepaling uit de overeenkomst, brengt de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet in het gedrang.

12. Geschillenregeling.

a. Partijen komen overeen dat voorafgaandelijk aan enig rechtsgeding bij geschillen een beroep zal gedaan worden op enerzijds een architect op kosten van de klant en anderzijds een deskundige aangeduid door NORDEX. Deze hebben de opdracht gezamenlijk een objectieve beoordeling van de betwisting te geven overeenkomstig de gebruiken in de bouw.

b. In geval van betwisting komen partijen overeen hun geschillen uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken of vredegerechten van het arrondissement Turnhout naar keuze van de eisende partij.

c. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.