Algemene voorwaarden


NORDEX NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 300 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0412.930.483 (hierna “NORDEX”), is een onderneming actief in het ontwerpen, produceren en installeren van binnendeuren en trappen.

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met NORDEX komt te staan (hierna de “Klant”) of in het bijzonder iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen en diensten verwerft (hierna de “Consument Klant”).  

Artikel 1 - TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen NORDEX en de Klant (hierna de “Algemene Voorwaarden”). 


1.2 Het sluiten van een overeenkomst met NORDEX houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van NORDEX in, die de Klant worden bezorgd als bijlage bij de offerte.


1.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk mits een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen NORDEX en de Klant.


1.4 NORDEX behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld, waarna de Consument Klant het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen zonder het respecteren van een opzegtermijn of het betalen van een opzegvergoeding mits kennisgeving per aangetekend schrijven aan NORDEX binnen een termijn van 8 (acht) kalenderdagen nadat de Consument Klant werd geïnformeerd omtrent de wijziging van onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 – OVEREENKOMST 

2.1 De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de werking van NORDEX waarbij de goederen en diensten van NORDEX worden aangeboden en verdeeld via toonzaaluitbaters, dewelke NORDEX enkel rechtsgeldig kunnen verbinden wanneer zij hiertoe een uitdrukkelijke schriftelijke volmacht van NORDEX hebben verkregen.


2.2 Alle offertes van NORDEX worden opgemaakt op basis van de gegevens en wensen van de Klant. Elke wijziging van gegevens en wensen kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte. Offertes van NORDEX zijn geldig voor de termijn zoals opgegeven in de betreffende offerte. 


2.3 Een bericht van publiciteit, het verstrekken van documentatie en/of het verstrekken van een monster kunnen niet als een offerte van NORDEX worden aanzien.


2.4 De offertes van NORDEX die zij richt aan een Klant (met uitzondering van Consument Klanten) zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet-schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden NORDEX evenmin. Tussen NORDEX en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door ofwel (i) de ondertekening van de offerte door de Klant binnen de geldigheidsduur van de offerte en de hieropvolgende schriftelijke orderbevestiging door NORDEX, ofwel (ii) de uitvoering van de overeenkomst door NORDEX.


2.5 Ten aanzien van een Consument Klant gelden offertes van NORDEX evenzeer voor de vermelde geldigheidsduur. Indien de Consument Klant een offerte schriftelijk bevestigt tijdens deze periode, komt de overeenkomst met NORDEX automatisch tot stand.


2.6 Door de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt de Klant voldoende te zijn ingelicht over de bestelde materialen, werken en prijzen, de eigenschappen, de werking, de gebruiksvoorwaarden en onderhoudsvoorschriften die de goederen en diensten kenmerken, alsmede over de wijze waarop zij zijn afgekort of gecodeerd.

 

Artikel 3 – OPMETING

3.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst dient NORDEX de nodige opmetingen ter plaatse te kunnen uitvoeren en de plaatsgesteldheid in kaart te kunnen brengen en zulks naar keuze en onder verantwoordelijkheid van de Klant al dan niet in zijn/haar aanwezigheid. Indien NORDEX hierom verzoekt, dient de Klant naargelang het verzoek van NORDEX omlijstingen geheel of gedeeltelijk weg te halen voor de opmeting.


3.2 De opmeting en controle van de plaatsgesteldheid geschieden na afroep van de Klant op een in samenspraak bepaald moment, doch enkel indien de vloeren en muren plaatsingsklaar zijn afgewerkt. Elke hiervan afwijkende opmeting en controle van de plaatsgesteldheid geschiedt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. 

Eveneens draagt de Klant de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid in geval van ontbrekende vertanding van het metselwerk naast de ruwbouwopening waarbij – behoudens andersluidende afspraken – alsdan door NORDEX standaarddeurmaten geleverd zullen worden en de omlijstingen zullen moeten worden aangepast (verzagen), zodat de Klant de hieraan verbonden kosten en de verantwoordelijk dient te dragen.


3.3 De opmeting en controle van de plaatsgesteldheid dient te geschieden uiterlijk 12 (twaalf) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waaraan NORDEX het recht heeft dergelijke handelswijze van de Klant als een beëindiging in de zin van artikel 17.3 van onderhavige Algemene Voorwaarden op te vatten.


3.4 Alle maten, draairichtingen, klinken, glas, kleuren en andere eigenschappen worden definitief vastgesteld bij de opmeting en controle van de plaatsgesteldheid. Daarenboven worden ook de modaliteiten van de bestelling (o.m. plaatsing- en leveringscondities, hoeveelheden, maten, technische gegevens, en dergelijke) alsdan definitief bepaald. Indien hierbij wordt vastgesteld dat de offerte op foutieve en/of onvolledige gegevens werd gebaseerd dan wel dat de wensen van de Klant intussen gewijzigd zijn, kan NORDEX toepassing maken van de artikelen 4.3 en 4.4 van onderhavige Algemene Voorwaarden om een herziening van de overeengekomen prijs en uitvoeringstermijn te bekomen.

 

Artikel 4 – PRIJS

4.1 Behoudens indien partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal NORDEX de overeenkomst uitvoeren tegen de prijs die in de bevestigde offerte tussen NORDEX en de Klant werd overeengekomen. In de bevestigde offerte wordt opgenomen welke kosten die met de dienstverlening gepaard gaan al dan niet inbegrepen zijn in de prijs, waaronder doch niet beperkt tot de kosten gepaard gaande met het afbreken van bestaande trappen en/of deuren, de leverings- en verplaatsingskosten, de plaatsingskosten, de bescherming of afdekking van de geleverde en/of geplaatste goederen, vervoer, douanerechten en verzekeringskosten.

In de prijs is hoe dan ook niet inbegrepen, het verwijderen en/of het terug plaatsen van bestaande deuren en plinten, het opspuiten van de voeg tussen de muren en kozijn of omlijsting en het pleisterwerk en/of schilder- en behangwerk na plaatsing van deuren door NORDEX. De Klant draagt ter zake elke verantwoordelijkheid.


4.2 De prijzen zijn exclusief btw (met uitsluiting van de prijzen die ten aanzien van de Consument Klant worden gemaakt die steeds inclusief btw zijn), waarbij de btw en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de diensten en goederen geleverd door NORDEX, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant vallen. 

 

4.3 De prijs wordt opgemaakt op basis van de wensen van de Klant en de gegevens die in het bezit zijn van NORDEX. De Klant verbindt er zich toe om steeds alle noodzakelijke gegevens aan NORDEX te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de door hem aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Het niet voldoen aan deze verplichting stelt NORDEX in de mogelijkheid om de levering van haar diensten aan de Klant op te schorten tot op het moment dat de Klant aan deze verplichting voldoet. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit mogelijk aanleiding geven tot een herziening van de prijs, van de modaliteiten van de overeenkomst en van de uitvoeringstermijn. 

 

4.4 Eventuele wijzigingen aan de bestelde diensten, goederen en/of werken in de zin van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat deze zullen worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven te allen tijde bij NORDEX opvragen.

 

4.5 NORDEX behoudt zich tot slot uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te wijzigen indien, na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer objectieve kostprijsfactoren (zijnde: de loonkost, de sociale lasten, prijzen van materialen, grondstofprijzen, prijzen van energie of prijzen van toeleveranciers) een aantoonbare wijziging ondergaan. NORDEX zal de Klant in voorkomend geval op de hoogte brengen van de prijswijziging. De prijs kan slechts wijzigen tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs.

 

Artikel 5 – MEERWERKEN OF WIJZIGINGEN

5.1 Iedere door de Klant bestelde wijziging, besteld meerwerk en/of bijkomend verzoek tot maatwerk vereist een voorafgaand schriftelijk akkoord van beide partijen. Dit mag door NORDEX met alle middelen van recht bewezen worden. 

 

5.2 Indien de Klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerwerken oplegt, om bijkomend maatwerk verzoekt en/of wijzigingen bestelt, is NORDEX gerechtigd om de vooropgestelde uitvoeringstermijn te verlengen met een redelijke termijn.

 

5.3 NORDEX is in voorkomend geval tevens gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen, het bijkomend maatwerk of meerwerken worden besteld. De geldende tarieven kunnen ten allen tijde bij NORDEX worden opgevraagd. 

 

Artikel 6 – BETALING

6.1 Behoudens andersluidende afspraken, is NORDEX gerechtigd te factureren volgens volgend  schema waarbij enkel personen die een schriftelijke volmacht namens NORDEX hebben verkregen, kunnen overgaan tot het verlenen van kwijting:  

 • 25% voorschot bij de totstandkoming van de overeenkomst; 
 • 85% van het saldo bij levering (behoudens bij gelijktijdige levering en plaatsing); 
 • 15% van het saldo contant na plaatsing (behoudens bij gelijktijdige levering en plaatsing); 
 • Volledig saldo bij gelijktijdige levering en plaatsing;

 

6.2 De betalingen gebeuren binnen de op de factuur vermelde betalingsperiode, in EURO en via overschrijving op de bankrekening van NORDEX zoals weergegeven op de betreffende factuur, behoudens andersluidende afspraken. Bankkosten zijn ten laste van de Klant en een disconto voor onmiddellijke betaling kan slechts worden verrekend indien dit uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

 

6.3 Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant NORDEX hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege NORDEX met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd.

 

6.4 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum behoudt NORDEX zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende diensten te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de Klant.

 

6.5 Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal de Klant (met uitzondering van de Consument Klant) tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest a rato van 1% per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 125,00 EUR verschuldigd zijn, zonder afbreuk te doen aan het recht van NORDEX om de effectief geleden schade mits bewijs integraal te vorderen van de Klant. 

 

6.6 Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum zal aan de Consument Klant een eerste kosteloze herinnering worden verstuurd. Bij gebreke van betaling binnen de voorziene betaaltermijn van 14 (veertien) kalenderdagen zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen verwijlintresten conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd zijn. Bovendien zal de Consument Klant, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn, waarvan het bedrag niet hoger is dan:  

 • 20 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 EUR is;
 • 30 EUR vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR is;
 • 65 EUR vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500 EUR is.

De kosten voor een bijkomende herinnering bedragen 7,50 EUR vermeerderd met de op het ogenblik geldende van de verzending geldende portokosten.

 

6.7 Betalingen die de Klant aan NORDEX verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 7 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 NORDEX verbindt zich ertoe om de overeenkomst met de Klant volgens de regels van de kunst uit te voeren. Er rust op NORDEX evenwel slechts een inspanningsverbintenis en in geen geval een resultaatsverbintenis. 

 

7.2 De Klant erkent te weten dat de levering en plaatsing niet noodzakelijk gelijktijdig gebeuren en is niet gerechtigd om te eisen dat de levering en/of plaatsing op een bepaald uur gebeuren.

 

7.3 Behoudens in geval een overeenkomst tot stand komt met een Consument Klant, zijn de termijnen zoals overeengekomen in de offerte te allen tijde strikt indicatief en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde van NORDEX. Een overschrijding van de overeengekomen termijn(en) kan in dit geval geen aanleiding geven tot een recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Klant. 

 

7.4 Indien termijnen werden overeengekomen in de overeenkomst gesloten met een Consument Klant, zijn deze termijnen bindend voor NORDEX. In geval dat NORDEX deze verbintenis(sen) niet nakomt door een fout in haar hoofde, is de Consument Klant gerechtigd om te verzoeken de levering en dienstverlening te laten plaatsvinden binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien NORDEX nalaat om binnen deze aanvullende termijn te voldoen aan haar verbintenissen ten aanzien van de Consument Klant, zal de Consument Klant gerechtigd zijn om een vergoeding te vragen voor de schade die hij of zij hierdoor lijdt mits hij of zij deze kan bewijzen of om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen mits vergoeding van de kosten die NORDEX reeds heeft gemaakt.  

 

7.5 Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een overmachtssituatie, een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan NORDEX verstrekte informatie die noodzakelijk is om de diensten aan te vatten, en dit zonder enige schadevergoeding. Ook ingeval van bestelde meerwerken, verzoek tot maatwerk of wijzigingen is NORDEX gerechtigd om de vooropgestelde uitvoeringstermijn te verlengen zonder enige schadevergoeding.

 

7.6 Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de leverings- en uitvoeringstermijn uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie en dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen ervan de dienstverlening gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken. 

 

Artikel 8 – OVERMACHT 

8.1 Indien na de bevestiging van de offerte de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen na aanvang van de overmachtssituatie. 

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: weersomstandigheden, pandemie, uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie/pandemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

 

8.3 In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de dienstverlening weer op te starten. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

 

8.4Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige schadevergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die NORDEX reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn.

 

Artikel 9 – OPLEVERING

9.1 Indien de Klant nalaat om gedurende een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen na de dag van de voltooiing van de werken opmerkingen te geven, wordt de oplevering als verkregen beschouwd. Ook de ondertekening van de plaatsingsbon zonder het formuleren van enig voorbehoud, de ingebruikname zonder het formuleren van enig voorbehoud en/of de integrale betaling van de eindfactuur gelden als aanvaarding van de werken en worden derhalve als moment van oplevering beschouwd.

 

Artikel 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO

10.1 De eigendom die rust op de goederen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant door NORDEX, zal pas worden overgedragen aan de Klant bij volledige voldoening door de Klant van de betreffende facturen, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding. 

Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van zulke goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf de levering bij de Klant. De bewaring van de geleverde goederen gebeurt vanaf de levering aldus op risico en verantwoordelijkheid van de Klant. De levering geschiedt bovendien zonder bescherming of afdekking na levering door NORDEX, tenzij anders overeengekomen.

 

10.2 Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, (i) is het de Klant verboden om over de goederen te beschikken, (ii) ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht, (iii) zal de Klant op de goederen een teken aanbrengen dat duidelijk aangeeft dat de goederen eigendom zijn van NORDEX, en (iv) zal de Klant de goederen apart opslaan zodat ze niet vermengd worden met goederen van de Klant of van derde partijen.

 

10.3 De Klant verbindt zich ertoe om NORDEX onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk recht dat een derde op de goederen, waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust, zou doen gelden.

 

10.4 De Klant verbindt zich ertoe om NORDEX onmiddellijk schriftelijk te verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een pand dat niet zijn of haar eigendom is en zal op verzoek van NORDEX de identiteit van de eigenaar meedelen.

 

10.5 In geval dat NORDEX beroep doet op het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van de niet-betaling door de Klant, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van NORDEX op vergoeding van de eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot gederfde winst en andere commerciële schade. 

 

10.6 Kosten die gepaard gaan met of schade veroorzaakt door het terughalen van goederen door NORDEX, vallen ten laste van de Klant.

 

Artikel 11 – ONDERAANNEMING

11.1 NORDEX is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan één of meerdere onderaannemers, die onder het toezicht van NORDEX de overeenkomst uitvoeren volgens de regels van de kunst.

 

11.2 De onderaannemers waar NORDEX beroep op doet, zullen de overeengekomen uitvoeringstermijn en aanvullende afspraken in acht nemen wanneer zij in opdracht van NORDEX diensten leveren.

 

Artikel 12 – GARANTIE EN KLACHTEN

12.1 NORDEX staat er voor in om goederen en/of diensten te leveren die overeenstemmen met de overeengekomen goederen en/of diensten, conform de regels van de kunst. 

 

12.2 De Klant erkent op de hoogte te zijn gebracht door NORDEX van de afwijkingen en toleranties eigen aan de bestelde goederen, met name normale afwijkingen van producten zoals hout, fineer, glas, pigmenten, verf en andere natuurlijke materialen, bij het verwerken en bij het gebruik ervan; afwijkingen in structuur of kleur tussen producten binnen éénzelfde levering of tussen het monster en de geleverde goederen of tussen toonzaalmodellen en de geleverde goederen. De Klant kan hier ten aanzien van NORDEX geen rechten uit putten.

 

12.3 De Klant verbindt zich ertoe om de goederen en/of diensten na levering door NORDEX onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de overeengekomen goederen en/of diensten en de goederen en/of diensten die werden geleverd of het bestaan van een zichtbaar gebrek, dient onverwijld en uiterlijk 8 (acht) kalenderdagen na levering schriftelijk aan NORDEX te worden meegedeeld, bij gebreke waaraan de goederen en/of diensten worden geacht te zijn aanvaard door de Klant.

 

12.4 Klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk 2 (twee) maanden na ontdekking per aangetekend schrijven door de Klant aan NORDEX te worden meegedeeld.   

 

12.5 Klachten op grond van conformiteitsgebreken kunnen enkel door Consument Klanten worden ingeroepen en dienen, op straffe van verval, binnen 2 (twee) maanden na de ontdekking ervan en uiterlijk 2 (twee) jaar na levering per aangetekend schrijven door de Consument Klant aan NORDEX te worden meegedeeld.  

 

12.6 De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.  

 

12.7 Herstel

12.7.1 In geval dat door NORDEX geleverde goederen en/of diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant zichtbare gebreken zouden vertonen of voor zover de Klant aantoont dat een niet-overeenstemmend goed of dienst werd geleverd, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling, vervanging, of de uitvoering van de overeenkomst bij equivalent indien een herstelling of vervanging niet mogelijk is,  dan wel op de ontbinding van de overeenkomst, waarbij de Klant enkel aanspraak kan maken op een vorm van schadevergoeding, mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond.

 

12.7.2 In geval het gaat om verborgen gebreken, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een terugbetaling van de prijs van het gebrekkige goed na teruggave ervan aan NORDEX, dan wel op een prijsvermindering, waarbij de Klant enkel aanspraak kan maken op een vorm van schadevergoeding, mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond. 

 

12.7.3 Ten aanzien van Consument Klanten geldt in geval van een conformiteitsgebrek dat (i) de gebrekkige goederen en/of diensten in natura worden hersteld, zijnde door vervanging of herstelling, (ii) indien een vervanging of herstelling voor NORDEX onmogelijk is of onredelijke kosten met zich zou meebrengen, de Consument Klant een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen, en (iii) de Consument Klant desgevallend aanspraak kan maken op een aanvullende schadevergoeding mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond. 

 

12.8 Klachten met betrekking tot goederen en/of diensten die na levering door de Klant of een derde partij zijn gewijzigd of gebreken die te wijten zijn aan de Klant of een derde partij worden niet in aanmerking genomen. 

 

12.9 De Klant is gehouden om NORDEX in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen. 

 

12.10 De onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en/of diensten geleverd door NORDEX zal blijken uit de voorbehoudsloze ingebruikneming van de geleverde goederen en/of diensten.

 

12.11 De goederen afkomstig van derden die onderdeel uitmaken van de offerte en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant door NORDEX, zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden van deze derde partijen die door NORDEX rechtstreeks jegens de Klant zullen ingeroepen kunnen worden.

 

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID 

13.1 Na de gunning van de oplevering kan NORDEX niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken. 


13.2 NORDEX is slechts aansprakelijk voor de haar toerekenbare lichte verborgen gebreken met betrekking tot de uitgevoerde werken gedurende een periode van 2 (twee) jaar na de oplevering van de werken. Alle klachten op grond van lichte verborgen gebreken dienen tevens, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven door de Klant aan NORDEX te worden meegedeeld. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op lichte verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 3 (drie) maanden na de vaststelling van de beweerde gebreken.


13.3 Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout van NORDEX of haar aangestelden is NORDEX nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.


13.4 NORDEX is daarenboven nooit aansprakelijk voor: 

 • afwijkingen met de samples en toonzaalmodellen die vallen binnen de mate van het redelijke; 
 • schade die het gevolg is van verkleuringen onder invloed van (zon)licht;
 • schade die volgt uit het ondeskundig behandelen, het foutief en gebrekkig onderhouden dan wel het niet naleven van de gebruiksvoorschriften; 
 • schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot overmacht, installaties, reparaties of aangebrachte wijzigingen (waaronder door niet beperkt tot het kleuren of lakken) door de Klant of een derde partij of het ontbreken van de vereiste vergunningen;
 • schade die volgt uit de gebrekkige uitvoering of kwaliteit van de werken wanneer deze werken werden uitgevoerd nadat een negatief advies werd verleend door NORDEX, op uitdrukkelijk verzoek van de Klant.


13.5 De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van NORDEX voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs effectief betaald door de Klant.


13.6 De directe schade toerekenbaar aan NORDEX zal, naar keuze van NORDEX, verholpen worden in natura, door vervanging of herstelling. In geval het een Consument Klant betreft is er een keuzerecht tussen een herstel in natura, een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst. Indien een herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal NORDEX de prijs zoals vastgelegd in de bevestigde offerte terugbetalen aan de Klant, rekening houdend met het genot dat de Klant reeds gehad heeft van de betreffende diensten.


13.7 De Klant is als enige aansprakelijk voor burenhinder. De Klant zal NORDEX dan ook vrijwaren wanneer NORDEX op deze grond wordt aangesproken. 

 

Artikel 14 – VERZEKERINGEN

14.1 NORDEX onderschrijft een polis BA-uitbating.

 

Artikel 15 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

15.1 De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan NORDEX teneinde haar in staat te stellen een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke kostprijs van haar goederen en/of diensten. Bovendien staat de Klant in voor het aanduiden van de leidingen in de wanden en vloeren.


15.2 De Klant is verder verantwoordelijk voor het verlenen van de nodige medewerking bij de opmeting, levering en plaatsing door onder meer:  

i. De goede, veilige en tijdige toegankelijkheid van de plaats waar de goederen en diensten door NORDEX dienen geleverd te worden, te garanderen; 

ii. Zorg te dragen voor condities die een goede plaatsing mogelijk maken, zoals gereedheid van de werf, nuttige coördinatie van de werkzaamheden en het verwijderen van alles wat een goede plaatsing kan belemmeren (waaronder doch niet beperkt tot plinten, behang, dorpels, elektrische leidingen, bezetwerk, houtwerk en vloeren);

iii. Het voldoen aan de technische voorwaarden zoals wordt bepaald door het WTCB en/of zoals deze door NORDEX aan de Klant worden meegedeeld; 

iv. Te voldoen aan de hygrothermische voorwaarden voor de plaatsing van binnenschrijnwerk, met name een voldoende droge omgeving waarbij een omgeving als voldoende droog wordt beschouwd wanneer de gemiddelde kamertemperatuur 18 tot 20 c° en de relatieve vochtigheid 40 tot 65% bedraagt; 


15.3 De Klant is daarenboven verantwoordelijk voor het bezitten van de nodige vergunningen op de voorziene startdatum van de werken waaronder doch niet beperkt tot de nodige parkeervergunningen. NORDEX draagt ter zake bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid. Alsook dient NORDEX de mogelijkheid te hebben om over de nutsvoorzieningen (zoals water en elektriciteit) te beschikken. 

 

15.4 Indien de Klant verzaakt aan zijn verplichtingen, is NORDEX gerechtigd de levering en uitvoering van de werken op te schorten totdat voorgaande verplichtingen door de Klant vervuld worden, waardoor de uitvoeringstermijn in ieder geval zal verlengd worden en de kosten hiervoor volledig aan de Klant aangerekend zullen worden.

 

Artikel 16 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1 De ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, foto’s, e.a. die in het kader van de tot stand gekomen overeenkomst kaderen, blijven exclusieve eigendom van NORDEX. Voorgaande zaken mogen in geen geval door de Klant gebruikt, gekopieerd of aan derden overhandigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NORDEX.

 

Artikel 17 – DUUR EN BEËINDIGING

17.1 De overeenkomst tussen NORDEX en de Klant vat aan op de datum zoals schriftelijk overeengekomen in de bevestigde offerte dan wel op de datum waarop NORDEX overgaat tot uitvoering van een overeenkomst en zal eindigen wanneer de goederen en/of diensten door NORDEX aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen onder de overeenkomst heeft volbracht, behoudens in geval een bepaalde duur is overeengekomen in de betreffende offerte.

 

17.2 Het is de Klant niet toegelaten om voortijdig geheel of gedeeltelijk af te zien van de overeengekomen bestelling en werken overeenkomstig artikel 1794 OBW.

 

17.3 Elke partij heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, met onmiddellijke ingang, mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 (zeven) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende materiële verplichtingen, (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de andere partij, of (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de andere partij. 

In geval van zulke beëindiging behoudt elke partij zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die ze hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 18 – GEGEVENSBESCHERMING

18.1 NORDEX verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

18.2 Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacy beleid van NORDEX, kan hij of zij contact opnemen met NORDEX via e-mail info@nordex.be of de privacyverklaring van NORDEX raadplegen via de website van NORDEX.

 

Artikel 19 – OVERIGE BEPALINGEN

19.1 Overdracht van de overeenkomst

NORDEX heeft te allen tijde het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde partij. In geval van overdracht, zal NORDEX de Klant hiervan in kennis stellen en in deze kennisgeving zal NORDEX vermelden door welke partij de facturatie zal plaatsvinden. 

Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar rechten onder de overeenkomst over te dragen aan een derde partij, tenzij met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van NORDEX.

 

19.2 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen waarin de overeenkomst voorziet of die in verband met de overeenkomst gebeuren, moeten per aangetekend schrijven gemeld worden aan de andere partij op het adres zoals opgenomen in de bevestigde offerte. 

Elke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen (i) 5 (vijf) werkdagen na poststempel, indien de kennisgeving gebeurt via aangetekende brief, of (ii) 1 (één) werkdag na de datum van het ontvangstbewijs, indien de kennisgeving gebeurt tegen ontvangstbewijs. Deze termijnen zijn inclusief dies a quo en dies ad quem. Om het bewijs te leveren van een kennisgeving zal het volstaan te bewijzen dat de kennisgeving correct werd geadresseerd of overhandigd en dat de eventuele bevestigingskopie daarvan behoorlijk werd verzonden. 

 

19.3 Geen afstand

Geen enkele onthouding en geen enkel nalaten van enige partij om haar rechten onder enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal een afstand daarvan of een afstand van het recht van die partij om enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, uitmaken, en geen enkele afstand door enige partij van enige inbreuk op enige bepaling of clausule van deze Algemene Voorwaarden zal geacht worden een afstand te zijn van enige inbreuk op enige andere bepaling of clausule daarvan.

 

19.4 Splitsbaarheid 

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen NORDEX en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 

Artikel 20 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

20.1 Deze Algemene Voorwaarden en elke vordering of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, wordt beheerst door en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

20.2 Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van de Algemene Voorwaarden en elk geschil met NORDEX valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.