Conditions générales en français au bas de la page.


Algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van N.V. NORDEX, hiernagenoemd NORDEX, zijn op alle overeenkomsten hiernavolgende voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld; afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door NORDEX uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd. De voorwaarden van de bestelbon primeren op de voorwaarden van de facturen. De klant verklaart kennis te hebben van het feit dat NORDEX haar goederen verdeeld via toonzaaluitbaters, die NORDEX niet kunnen verbinden tenzij mits schriftelijke volmacht. 

1. De overeenkomst.

a. Elke publiciteit, documentatie, monster, prijsopgave of offerte van NORDEX is vrijblijvend en geldt als voorstel en uitnodiging tot aankoop. Deze mededelingen zijn te allen tijde wijzigbaar en herroepbaar.

b. Elke bestelling van de klant geldt als aanbod tot koop en bindt de klant. De klant erkent voldoende te zijn ingelicht over de bestelde materialen, werken en prijzen, de eigenschappen, de werking, de gebruiksvoorwaarden en onderhoudsvoorschriften die de goederen kenmerken, alsmede over de wijze waarop zij zijn afgekort of gecodeerd. Alleen natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de goederen en/of diensten verwerven of gebruiken hebben 7 kalenderdagen bedenktijd vanaf de besteldatum om de bestelling te herroepen per aantekend schrijven. Elke andere annulering van de bestelling door de klant dient per aangetekend schrijven te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de NORDEX. In geval van aanvaarde annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van de NORDEX haar werkelijke schade te bewijzen, die kan bestaan uit vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. In geen geval is annulering nog mogelijk na opmeting.

c. Elke bestelling van de klant, ook deze ondertekend door de verkoper, geldt slechts als aanvaard door NORDEX na schriftelijke orderbevestiging door de NORDEX volgend op de opmeting, waarna, afhankelijk van de concrete omstandigheden, de modaliteiten van de bestelling (o.m. plaatsingsen leveringscondities, hoeveelheden, maten, prijs en meerprijs van de te leveren en te plaatsen goederen en diensten, technische gegevens, e.a.) slechts nader kunnen worden gespecifieerd en/of gecorrigeerd. Onder meer technische onuitvoerbaarheid van de bestelling is een reden tot weigering van de bestelling.

d. De opmeting geschiedt na oproep van de klant en enkel indien vloeren en muren plaatsingsklaar zijn afgewerkt. Elke hiervan afwijkende opmeting geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en onder diens verantwoordelijkheid en risico. De oproep tot opmeting dient te geschieden binnen de 12 maanden na datum van bestelling. Bij gebreke hiervan heeft de NORDEX het recht de bestelling als een annulatie overeenkomstig art. 1 b te beschouwen, dan wel de uitvoering van de bestelling te vorderen aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Alle maten, draairichtingen, klinken, glas, kleuren, en andere eigenschappen van het bestelde, worden definitief vastgesteld bij de opmeting onder voorbehoud van afwijkingen en toleranties eigen aan de gekochte goederen. Met deze afwijkingen worden onder meer bedoeld: normale afwijkingen van producten zoals hout, fineer, glas, pigmenten, verf en andere natuurlijke materialen, bij het verwerken en bij het gebruik ervan; afwijkingen in structuur of kleur tussen producten binnen éénzelfde levering of tussen het monster en de geleverde goederen of tussen toonzaalmodellen en de geleverde goederen. Metingen, die buiten de standaardmaten vallen, vereisen meerwerk, waarvoor NORDEX een prijssupplement mag aanrekenen. In geval van ontbrekende vertanding van het metselwerk naast de ruwbouwopening, worden standaarddeurmaten geleverd en worden de omlijstingen aangepast (verzagen). De klant kan evenwel opteren om de omlijstingen in hun geheel te laten en de deur op maat te laten maken, keuze die uiterlijk bij de opmeting moet worden gemaakt. In beide gevallen is er een prijssupplement verschuldigd. Al deze vaststellingen geschieden al dan niet in het bijzijn van de klant en worden beschouwd door hem te zijn aanvaard. Na opmeting zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

e. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de plaats van de maatschappelijke zetel van NORDEX op de datum van verzending van de “orderbevestiging na opmeting” door NORDEX. Annulatie van de overeenkomst door de NORDEX geeft de natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, recht op een schadevergoeding bepaald overeenkomstig het gemeen recht, met een maximum van 20 % op de koopprijs.

f. Rekenfouten of kennelijk materiële fouten kunnen door de NORDEX te allen tijde worden rechtgezet zonder dat het bestaan van de bestelling en/of overeenkomst zelf in het gedrang komt.

2. Prijs.

a. Elke prijs of tarief geldt voor standaardgoederen. De prijs of tarief is netto bepaald, tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen. Zijn op niet limitatieve wijze niet inbegrepen en ten laste van de klant: de leverings- en/of verplaatsingskosten, plaatsing, bescherming of afdekking van de geleverde en/of geplaatste goederen, vervoer, douanerechten, belastingen, verzekeringskosten, B.T.W., B.T.W. verhogingen en andere taksen opgelegd door de overheid na de bestelling. Extra leverings- en/of verplaatsingskosten zullen aangerekend worden, indien door toedoen van de klant de bestelling in meerdere malen dient geleverd en/of geplaatst te worden.

b. In geval van levering binnen de 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van bestelling en voor zover het voorschot tijdig werd betaald, garandeert NORDEX vastheid van de overeengekomen prijs. Na deze periode wordt de prijs aangepast aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Deze prijsaanpassing verleent de klant niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

c. Onder meer wijziging van de bestelling door de klant, maatwerk en/of aanpassing van de goederen, bescherming of afdekking na plaatsing, uitbreken van bestaande trappen, deuren, parket, e.a. geven aanleiding tot een prijssupplement voor meerwerk, volgens de courante tarieven die op dat ogenblik bij de NORDEX gelden. Voor zover als mogelijk worden deze prijssupplementen bij de opmeting vastgesteld of bij de schriftelijke “orderbevestiging na opmeting” door NORDEX aan de klant meegedeeld, die bij gebreke van een schriftelijk protest binnen de acht dagen, geacht wordt hiermee uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Zekerheidstelling.

a. NORDEX behoudt zich het recht voor te allen tijde, zelfs gedurende de uitvoering van de overeenkomst, aan de klant waarborgen en/of vooruitbetalingen te vragen teneinde haar aanspraken te waarborgen.

b. Bij gebreke aan voldoening hiervan door de klant, behoudt NORDEX zich het recht voor alle verbintenissen tegenover de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten en/of als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

4. Transport.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt elk transport van bestelde goederen, ook wanneer zij verzonden worden door een andere verzender dan NORDEX, voor rekening van de klant. In elk geval reizen zij op risico van de klant, zelfs indien zij franco worden verzonden.

5. Levering en aanvaarding van de goederen.

a. De op de bestelbon vermelde leveringstermijn geldt enkel ten titel van verzoek van de klant en bindt NORDEX niet. NORDEX zal de nodige inspanningen leveren om hieraan tegemoet te komen, op voorwaarde dat de leveringstermijn realistisch is rekening houdend met de concrete omstandigheden onder meer met de leverings- en plaatsingscondities van de werf, aanwezigheid van stock, e.a.

b. Leverings- en plaatsingstermijnen kunnen door de NORDEX ten vroegste aanvaard worden bij en gaan ten vroegste in vanaf de schriftelijke orderbevestiging na de laatste opmeting. De leveringstermijn wordt geschorst in geval van overmacht, ziekte, staking, moeilijke bevoorrading, laattijdige en/of foutieve levering door de producent, niet naleving van verbintenissen door de klant, - onder meer deze verwoord in artikel 5 e-, transportmoeilijkheden e.a., zonder dat deze opsomming limitatief is.

c. Vertraging in de door NORDEX aanvaarde leverings- of plaatsingstermijn, kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel vertraging van een door NORDEX aanvaarde leverings- of plaatsingtermijn ten gevolge van opzet of zware fout van NORDEX, met uitsluiting van gevallen van overmacht en lichte fout in hoofde van NORDEX geven de natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden, de goederen en/of diensten verwerven of gebruiken, recht op schadevergoeding, waarvan het bedrag bepaald wordt op 1 % per maand vertraging op de koopprijs.

d. De klant erkent te weten dat levering en plaatsing niet noodzakelijk gelijktijdig gebeuren. De klant kan niet eisen dat de levering en/of plaatsing op een bepaald uur gebeuren. De bewaring van de geleverde goederen in afwachting van de plaatsing gebeurt vanaf de leveringsdatum op risico van de klant. De levering en plaatsing geschiedt zonder bescherming of afdekking na aflevering of plaatsing, tenzij anders overeengekomen.

e. De klant is gehouden de nodige medewerking te verlenen bij de levering en plaatsing van de bestelde goederen. Zo moet de klant onder meer:

 • toegang verschaffen tot de ruimten waar de levering en/of plaatsing dient te geschieden;
 • zorg dragen voor plaatsingscondities die een goede plaatsing mogelijk moeten maken, zoals gereedheid van de werf, nuttige coördinatie van de werkzaamheden, verwijderen van alles wat een goede plaatsing belemmert (zoals : plinten, behang, dorpels, elektrische leidingen, bezetwerk, houtwerk, vloeren …);
 • geldelijk instaan voor alle voorzorgsmaatregelen die NORDEX moet nemen en voor de schade die zij lijdt om de schade te beperken die de uitvoering van het werk noodzakelijkerwijze aan een derde of aan de klant zelf berokkent en NORDEX vrijwaren voor de aanspraken die derden terzake zouden maken;
 • desgevallend voldoen aan de technische voorwaarden voor het plaatsen van massief parket : o.a. moet de chappe voldoende droog zijn, met maximum 2,5 gewichtsprocent vocht;
 • voldoen aan de hygrothermische voorwaarden voor plaatsing van binnenschrijnwerk. : NORDEX kan slechts goederen leveren of plaatsen in een voldoende droog gebouw. Een gebouw kan slechts als voldoende droog worden beschouwd als de gemiddelde kamertemperatuur 18 tot 22° C en de relatieve vochtigheid 40 tot 65 % bedraagt.

Bij gebreke hiervan heeft de NORDEX of haar plaatser het recht de leverings- en/of plaatsingstermijn te schorsen en een supplement aan te rekenen voor verlet en/of meerwerk. Schade die zouden voortvloeien uit dit verlet en/of meerwerk kan nooit op de NORDEX of haar plaatser verhaald worden.

f. De controle van de geleverde hoeveelheden moet door de klant gebeuren op het moment van de levering. Bij gebreke van schriftelijke klachten omtrent de hoeveelheden op de leveringsbon, worden de hoeveelheden vermeld op de leveringsbon beschouwd als correct en aanvaard door de klant.

g. Alle overige modaliteiten van de levering en plaatsing van de goederen worden beschouwd als aanvaard, wanneer de klant niet binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing van de goederen per aangetekend schrijven nauwkeurig omschreven klachten aan NORDEX heeft medegedeeld. Na levering en/of plaatsing dient de klant zelf in te staan voor de bescherming en/of afdekking van de goederen.

De klant erkent dat NORDEX geenszins aansprakelijk is en dat geen klacht kan worden aanvaard onder meer:

 • wanneer deze betrekking heeft op afwijkingen en toleranties waarvan sprake in art. 1 d;
 • wanneer na de levering de goederen werden verplaatst of verwerkt door de klant, en NORDEX de grieven zelf niet ter plaatse op onaangeroerde goederen kon vaststellen;
 • wanneer deze betrekking heeft op verkleuringen onder invloed van (zon)-licht, die onder meer bij hout en bij lakwerk kunnen optreden;
 • wanneer deze betrekking heeft op vlekken, ontkleuring of andere effecten wanneer de goederen niet door NORDEX werden gekleurd of gelakt;
 • wanneer deze betrekking heeft op grieven veroorzaakt door de klant zelf of door derden.

Elk gebrek wordt op een afstand van 2 meter beoordeeld. Kleine gebreken, eigen aan het bouwbedrijf, kunnen nooit een eis tot ontbinding van de overeenkomst of vervanging van het geleverde rechtvaardigen. Zij worden desgevallend geretoucheerd met courante hersteltechnieken. Een klacht van eender welke aard, zonder dat vaststaat dat NORDEX haar verbintenis niet is nagekomen of in gebreke is deze na te komen, kan door de klant nooit ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van de eigen verbintenissen van de klant, onder meer van betaling.

6. Betaling.

a. Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar op de zetel van NORDEX, zonder dat cheques, wissels, ontvangstbewijzen of postkwitanties enz., hieraan wijzigingen kunnen brengen. Bankkosten zijn ten laste van de klant. Disconto voor onmiddellijke betaling kan slechts worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. De natuurlijke persoon die de bestelbon ondertekent is met de rechtspersoon of de natuurlijke persoon namens wie hij optreedt of met de aangeduide derde betaler aan dewelke wordt gefactureerd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling. De toonzaaluitbaters of hun helpers zijn niet gemachtigd om betalingen in ontvangst te nemen, of om namens NORDEX kwijting te verlenen. Alleen personen, die hiertoe beschikken over een schriftelijke volmacht, kunnen gelden in ontvangst nemen.

b. De betalingen geschieden, behoudens andersluidende overeenkomst als volgt :

 • bij de bestelling : 25 % voorschot te betalen binnen de 10 dagen na datum van bevestiging van de bestelling met betalingsverzoek uitgaande van NORDEX;
 • bij levering van de goederen : contante betaling van het saldo van de prijs van goederen aan de chauffeur, in het bezit van een schriftelijke volmacht;
 • bij plaatsing : het gefactureerde saldo te betalen binnen de 7 dagen na de gehele of gedeeltelijke plaatsing op de bankrekening van NORDEX, zelfs al is de plaatsing nog niet voltooid om welke reden ook;
 • bij gelijktijdige levering en plaatsing : contante betaling van het volledig factuurbedrag aan de plaatser in het bezit van een schriftelijke volmacht.

c. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5 f en g moet in geval van betwisting, de factuur geprotesteerd worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum.

d. Elk bedrag dat onbetaald blijft binnen de maand vanaf de factuurdatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 1 % per maand vanaf de factuurdatum. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 65 Euro. In deze bedragen zijn niet begrepen de gerechtskosten en de kosten voorzien in art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en verleent NORDEX het recht haar eigen verbintenissen op te schorten.

7. Risicoregeling en eigendomsvoorbehoud.

a. De geleverde goederen blijven eigendom van NORDEX tot de klant aan al zijn verbintenissen uit de overeenkomst en uit andere reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomsten heeft voldaan, en onder meer tot de volledige betaling van de openstaande schuld, in hoofdsom, kosten en intresten. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom van NORDEX blijven. In geval van niet naleving van dit verbod is de klant, behoudens de koopprijs een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50 % van de koopprijs. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren.

b. Het risico gaat op de klant over op het ogenblik dat de overeenkomst is gesloten. De levering, en/of plaatsing geschiedt op risico van de klant. De klant behoort zich voor het behoud van de goederen en tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.

c. Bij niet naleving door de klant van zijn verbintenissen, heeft NORDEX het recht het eigendomsvoorbehoud zonder tussenkomst van de rechter uit te oefenen. De klant machtigt in dit geval NORDEX in het bijzonder tot terugname van het geleverde en erkent dat de terugname niet tot ontbinding van de overeenkomst leidt. Overeengekomen wordt dat geplaatste deuren en trappen als meubilair worden beschouwd en niet onroerend door bestemming worden. Uit de terugname ontstaat voor de klant geen schadeaanspraken. De waarde van de teruggenomen goederen wordt in onderlinge overeenstemming bepaald, bij gebreke hiervan door een door NORDEX aan te wijzen deskundige. De kosten van terugname en waardebepaling zijn voor rekening van de klant.

d. De ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, foto’s, e.a., blijven exclusieve eigendom van NORDEX, zelfs al wordt de creatie ervan geheel of gedeeltelijk gefactureerd aan de klant. Bovendien mogen ze in geen geval gebruikt, gekopieerd of aan derden overhandigd worden zonder toestemming van NORDEX.

8. Waarborgen.

a. NORDEX neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich. Enkel bewezen fouten in de uitvoering van haar opdracht kunnen de aansprakelijkheid van NORDEX met zich brengen, onverminderd het hiernavolgende en het bepaalde in artikel 5.

b. De waarborgperiode voor verborgen gebreken is bepaald op 1 jaar vanaf de levering of plaatsing van de goederen en geldt enkel op gefactureerde materialen en werken die uitgevoerd zijn door NORDEX zelf. Voor de deuren door de NORDEX zelf geproduceerd, geldt een waarborg van 3 jaar voor verborgen gebreken, voor zover zij de stevigheid van de deur in het gedrang brengen. Inzake de vlakheid van houten deurvleugels wordt verwezen naar aflevering 21 van het “Algemeen Bestek voor de uitvoering van privé bouwwerken”, uitgave WTCB en FAB. Inzake de vlakheid van glazen deuren gelden de aanbevelingen van TV 214 van het WTCB.

c. De klant erkent en aanvaardt dat NORDEX als tussenpersoon/verdeler opereert, onder meer voor hang- en sluitwerk, branddeuren, veiligheidsdeuren, parket, trappen, glazen deuren, glazen wanden, wand- en schuifkasten e.a. en dat NORDEX geen enkele aansprakelijkheid draagt voor de uitvoering van de overeenkomst , voor leveringen geproduceerd of plaatsingen uitgevoerd door derden. De klant kan voor het deel of geheel van het geleverde, dat niet door NORDEX is vervaardigd en/of geïnstalleerd slechts aanspraak maken op een waarborg in de mate en in zoverre dat NORDEX zelf waarborgaanspraken kan doen gelden ten aanzien van de betrokken leverancier.

d. Voor het overige is elke waarborg en aansprakelijkheid van NORDEX uit hoofde van of naar aanleiding van de overeenkomst, onder meer vrijwaringaanspraken voor zichtbare en verborgen gebreken, niet conforme levering, verborgen non conformiteit, aanspraken uit hoofde van dwaling, benadeling, onrechtmatige daad met inbegrip van aansprakelijkheid uit hoofde van art. 1382, 1383 1384-1385 en 1386 Burgerlijk Wetboek, productaansprakelijkheid, eventuele objectieve of foutloze aansprakelijkheid, en andere wettelijke bepalingen e.a., uitgesloten, minstens uitgesloten in de mate die wettelijk toegelaten is.

e. Elke waarborg- of vrijwaringsplicht vervalt alleszins in volgende gevallen :

 • wanneer het bepaalde in art. 5 e niet wordt nageleefd door de klant;
 • wanneer door een ander dan NORDEX een herstelling is verricht of een verandering is aangebracht;
 • wanneer de geleverde en/of geplaatste goederen ondeskundig behandeld, gebruikt, of onvoldoende onderhouden werden;
 • wanneer de gebruiksvoorschriften niet werden nageleefd;
 • wanneer de waarschuwingen tegen verkeerd gebruik of voor gevaren bij normaal gebruik niet gevolgd werden;
 • wanneer beschadigingen werden aangebracht na levering en/of plaatsing.

f. Elke waarborg- of vrijwaringsplicht in hoofde van NORDEX geeft hoogstens aanleiding tot het herstel van de foutieve of gebrekkige uitvoering, tot nieuwe uitvoering van het bestelde, of tot de vermindering van de prijs van het foutief of gebrekkig uitgevoerde, naar keuze van NORDEX, zonder dekking van de vervoers-, verzendings-, verplaatsings, werkuren voor herplaatsing.In elk geval heeft een aanspraak van de klant op de waarborg geen verlenging van de waarborgtermijn voor gevolg.

9. Aansprakelijkheid van NORDEX.

a. Behoudens de naleving van de in art. 8 beschreven verplichtingen, is NORDEX, de leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, ontslagen van elke verbintenis jegens de klant of een benadeelde derde in geval van contractuele, buitencontractuele of strafrechtelijke aansprakelijkheid van haarzelf of van voormelde bestuurders.

b. Iedere andere aanspraak van de klant tot vergoeding van schade, door welke oorzaak ook ontstaan, zelfs door zware fout of opzet van haar personeel, aangestelden, toonzaaluitbaters, lasthebbers of voormelde bestuurders is uitgesloten, minstens beperkt tot de schade zoals bepaald in art. 8 f en 9 d.

c. De klant vrijwaart NORDEX voor elke aanspraak (o.m. contractuele of buitencontractuele vorderingen) van derden, naar aanleiding van of voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de klant en NORDEX.

d. In geen geval, ook niet in geval van persoonlijke aansprakelijkheid is NORDEX gehouden ten aanzien van de klant of een benadeelde derde tot een andere vorm van schadevergoeding dan deze bepaald in art. 8 f. : noch tot directe, noch tot indirecte schade, waaronder gederfde winst, gebruiksderving, huurverlies, verlies van cliëntele, verloren arbeidstijd van personeel, gemiste besparingen, gevolgschade, materiële schade, lichamelijke schade, noch tot morele schade en schade voortvloeiend uit onrechtmatige daad, e.a.

e. Geen enkele aansprakelijkheid treft NORDEX in geval van overmacht en hiermee gelijk gesteld, staking, lock-out of indien NORDEX door enige oorzaak zoals rellen, oorlog, oorlogsdreiging, verbod van invoer of uitvoer, brand, maatregelen afgekondigd door de overheid, niet in staat is de overeenkomst uit te voeren. In dat geval heeft NORDEX het recht de overeenkomst te beëindigen of ze voor onbepaalde termijn als geschorst te beschouwen, door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert of schorst.

f. Het bepaalde in dit artikel is mede bedongen voor voormelde bestuurders, het personeel, aangestelden, toonzaaluitbaters, plaatsers van NORDEX, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

10. Wanprestatie van de klant.

Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt NORDEX zich het recht voor de uitvoering van andere bestellingen op te schorten of de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. In dat geval geschiedt de ontbinding van de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling en zal zij door eenvoudig schrijven aan de klant worden meegedeeld.

11. Diverse bepalingen.

Wijzigingen aan deze overeenkomst vereisen een schriftelijk overeenkomst van partijen. De nietigheid of niet-toepasbaarheid van een bepaling uit de overeenkomst, brengt de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet in het gedrang.

12. Geschillenregeling.

a. Partijen komen overeen dat voorafgaandelijk aan enig rechtsgeding bij geschillen een beroep zal gedaan worden op enerzijds een architect op kosten van de klant en anderzijds een deskundige aangeduid door NORDEX. Deze hebben de opdracht gezamenlijk een objectieve beoordeling van de betwisting te geven overeenkomstig de gebruiken in de bouw.

b. In geval van betwisting komen partijen overeen hun geschillen uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken of vredegerechten van het arrondissement Turnhout naar keuze van de eisende partij.

c. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Conditions générales


Sauf accord exprès et écrit de la s.a. NORDEX, ci-après dénommée NORDEX, les conditions suivantes seront applicables à toute convention, à l’exclusion des conditions propres du client, même si celles-ci sont communiquées ultérieurement à la date de la convention. Toute condition divergente ne sera valide qu’après confirmation expresse et écrite de NORDEX. Les conditions du bon de commande priment sur les conditions des factures. 

Le client déclare avoir pris connaissance du fait que NORDEX distribue ses produits par le canal de salles d’exposition et de leurs gérants, et que ces derniers ne peuvent aucunement engager NORDEX sauf procuration écrite. 

1. La convention.

a.     Toute publicité, documentation, échantillon, remise de prix et offre de NORDEX sont ré-putés libres de tout engagement.  Ils ont qualité de proposition et d’invitation à l’achat.  Toute information ainsi transmise peut être révocable en tout temps et/ou sujette à modification.

b.     Toute commande d’un client a qualité d’offre d’achat et engage le client.  Le client reconnaît être informé à suffisance quant aux matériaux, travaux et prix commandés, ainsi qu’à propos des propriétés, du fonctionnement, des conditions d’utilisation et des prescrip-tions d’entretien propres aux produits, de même qu’en matière de leurs noms abrégés ou de leurs codes de désignation. 

Seules les personnes naturelles ou les personnes juridiques qui acquièrent ou utilisent les produits et/ou services à des fins exclusivement non professionnelles, bénéficient d’un délai de réflexion de 7 jours de calendrier à partir de la date de commande pour révoquer celle-ci par lettre recommandée. 

Toute autre annulation de commande par le client doit être effectuée par lettre recom-mandée, et ne sera acquise que moyennant acceptation écrite par NORDEX.   En cas d’acceptation de son annulation, le client est débiteur d’un dédommagement forfaitaire de 20% du montant de la commande, sans préjudice du droit de NORDEX de démontrer son dommage réel, susceptible de comporter des frais fixes et variables ainsi qu’une perte de bénéfice.  En aucun cas l’annulation ne sera plus possible après le mesurage.

c.     Toute commande du client, même signée par le vendeur, n’est réputée agréée par NORDEX qu’après le mesurage, permettant en fonction des conditions concrètes de spécifier et/ou de corriger les modalités de la commande (entre autres les conditions de livraison et de placement, les quantités et mesures, les prix et suppléments de biens et de services à livrer et placer, les données techniques, et autres).  Parmi d’autres, le caractère techniquement irréalisable de la commande peut être un motif de son rejet.

d.     Le mesurage sera fera sur invitation du client et sous condition de la finition des sols et des murs.  Tout mesurage fait hors cette condition sera effectué à la demande expresse du client, sous la responsabilité de celui-ci et à ses risques. 

Le demande de mesurage sera faite dans les 12 mois suivant la date de la commande.  A défaut, NORDEX aura le droit, soit de considérer la commande comme annulée conformé-ment à l’article 1 b, soit d’en requérir l’exécution au tarif en vigueur à cet instant. 

Toutes mesures, sens d’ouverture, poignées, vitres, teintes et autres propriétés des articles commandés, deviennent définitifs lors du mesurage, sous réserve des tolérances propres aux marchandises achetées.  Par tolérances s’entendent entre autres : des tolérances normales de produits tels que le bois, le plaqué, le verre, les pigments, les peintures et autres matéri-aux naturels, lors de leur façonnage ou de leur utilisation : des divergences de structure ou de couleurs entre produits d’une même livraison ou entre l’échantillon et les biens livrés, ou entre les modèles de salle d’exposition et les marchandises fournies. 

Toutes les mesures qui se révèlent hors standard exigent un travail supplémentaire, et autorisent NORDEX à facturer un supplément au prix. 

En cas d’absence de denture aux ouvertures de la maçonnerie adjacente, il sera fourni des mesures de portes standard dont les encadrements seront ajustés (sciés).  Le client peut toutefois opter pour des encadrements entiers et des portes sur mesure, choix à préciser au plus tard lors du mesurage.  Dans les deux cas un supplément du prix est dû. 

Tous les relevés de mesurage sont faits en ou hors présence du client, et ils sont réputés être acceptés par lui.  Après mesurage aucune modification n’est plus possible.

e.     La convention est réputée être conclue au siège de NORDEX à la date de remise à la poste de la ‘confirmation de commande après mesurage’ par NORDEX.  L’annulation de la commande par NORDEX donne à la personne naturelle ou juridique, acquérant ou utilisant des produits exclusivement à des fins non professionnelles, droit à un dommage conforme aux règles du droit commun, avec un maximum de 20% du prix d’achat.

f.     Toute erreur de calcul ou toute faute manifestement matérielle peut en tout temps être corrigée par NORDEX sans compromettre la validité de la commande et/ou de la convention.

2. Prix.

a.     Tous les prix et/ou tarifs s’entendent pour des marchandises standard.  Les prix ou tarifs indiqués sont nets sauf mention ou convention écrite contraire.  Ne sont pas compris, sans limitation, et à la charge du client : les frais de livraison et/ou de déplacement, le placement, la protection et/ou la couverture de marchandises livrées et/ou placées, le transport, les droits de douane, les impôts, les frais d’assurance, la TVA, les majorations de TVA et d’autres taxes imposées par l’autorité après la date de la commande.  Des suppléments de frais de livraison et/ou de déplacement seront portés en compte si la commande doit être livrée et/ou placée en plusieurs tranches par le fait du client.

b.     En cas de livraison endéans les 12 mois après la date de la commande, et pour autant que l’acompte ait été payé en dû temps, NORDEX garantit la fixité du prix convenu.  Après ce délai le prix est adapté selon les tarifs en vigueur à cet instant.  Cet ajustement du prix n’autorise pas le client à invoquer la dissolution de la convention.

c.     Parmi d’autres, la modification de la commande par le client, des travaux sur mesure et/ou l’adaptation des marchandises, la protection ou la couverture après placement, la démolition d’escaliers, portes, parquets existants et autres, induisent un supplément de prix pour travaux en excès, suivant tarif en vigueur à cet instant chez NORDEX.  Pour autant que possible ces suppléments seront constatés lors du mesurage ou communiqués au client par NORDEX dans la ‘confirmation après mesurage’ écrite.  L’acceptation du client est réputée expresse à défaut de protestation écrite endéans les huit jours.

3. Garantie.

a.     Afin de garantir sa créance, NORDEX se réserve en tout temps le droit, même pendant l’exécution de la convention, de demander au client des garanties et/ou acomptes.

b.     A défaut d’être garantie par le client, NORDEX se réserve le droit de suspendre de plein droit et sans mise en demeure tous ses engagements vis-à-vis du client ou même de les considérer comme résiliés, sans préjudice de son droit à des dommages.

4. Transport.

Sauf stipulation écrite contraire, tout transport de marchandises commandées, même expédiées par le canal de tiers, est à la charge du client.  Les marchandises voyagent en tous cas aux risques du client, même si elles sont expédiées franco.

5. Livraison et acceptation de marchandises.

a.     Le délai de livraison mentionné sur le bon de commande a valeur de requête du client. Il n’engage pas NORDEX.  NORDEX fournira les efforts nécessaires pour en tenir compte à condition que ce délai de livraison soit réaliste compte tenu des circonstances concrètes, entre autres les conditions de livraison et de placement sur chantier, la disponibilité de stocks, etc.

b.     Les délais de livraison et de placement peuvent être acceptés par NORDEX au plus tôt après la dernière confirmation de commande qui suit le dernier mesurage et ils commencent à courir à cette date.  Le délai de livraison est suspendu en cas de force majeure, de maladie, de grève, de difficultés d’approvisionnement, de livraison tardive et/ou erronée du producteur, de non-respect d’engagements par le client, - entre autres définis à l’article 5e -, de problèmes de transport et autres, cette liste étant non limitative.

c.     Le dépassement de dates de livraison ou de placement acceptées par NORDEX ne peuvent jamais induire des prétentions à amendes, dommages ou résiliation de la convention de la part du client. 

Tout dépassement de dates de livraison ou de placement acceptés par NORDEX, intentionnel ou consécutif à une faute lourde dans le chef de NORDEX, à l’exception du cas de force majeure ou de faute légère, donnent droit à des personnes naturelles ou juridiques acquérant ou utilisant les marchandises et/ou services à des fins non-professionnelles à un dommage dont le montant est fixé à 1% du prix d’achat par mois de dépassement du délai.

d.     Le client reconnaît savoir que la livraison et le placement ne sont pas nécessairement simultanés.  Le client ne peut exiger que la livraison et/ou le placement soit exécutés à une heure déterminée.  La garde des marchandises livrées en attente de placement sera dès la date de livraison au risque du client.  Sauf convention contraire, la livraison et le placement sont effectués sans protection ni couverture après livraison ou placement.

e.     Le client est tenu d’apporter sa coopération nécessaire à la livraison et au placement des marchandises commandées. 

Ainsi, le client est tenu entre autres : 

 • de garantir l’accès aux espaces où la livraison et/ou le placement doivent être effectués; 
 • de veiller à garantir des conditions de placement autorisant un placement correct, telles que l’état d’avancement du chantier, la coordination utile des travaux, l’évacuation de tout ce qui empêche un placement correct (tel que : plinthes, papiers peints, seuils de porte, câblage électrique, plafonnage, menuiseries, pavements …); 
 • d’assumer financièrement tous les frais de précautions à prendre par NORDEX et les dommages encourus par celle-ci pour circonscrire les dégâts occasionnés nécessairement par l’exécution des travaux à des tiers ou au client lui-même, et de garantir NORDEX contre toute revendication émise par des tiers à ce propos. 
 • de satisfaire le cas échéant aux conditions techniques en matière de placement de parquets en bois massif : entre autres une chape suffisamment sèche, avec une teneur en eau de max. 2,5% du poids. 
 • de satisfaire aux conditions hygrométriques en matière de placement de menuiserie intérieure :  NORDEX ne peut livrer ou placer des marchandises que dans un bâtiment suf-fisamment sec.  Un bâtiment peut être considéré comme étant suffisamment sec, dès que la température moyenne intérieure atteint 18 à 22°C sous une humidité relative de 40 à 65%. A défaut de satisfaire à ces conditions, NORDEX ou son placeur préposé a le droit de suspendre le délai de livraison ou de placement, et de porter en compte un supplément pour chômage et/ou pour travaux en plus.  Aucun dommage résultant de ce chômage ou de ce supplément ne pourra être répercuté sur NORDEX ou sur son placeur préposé.
f.     Le contrôle des quantités livrées doit être effectué par le client à l’instant de la livraison.  A défaut de contestation, écrite sur le bon de livraison, à propos des quantités y renseignées, les quantités mentionnées sur le bon de livraison seront réputées être correctes et acceptées par le client.

g.     Toutes les autres modalités de livraison et de placement des marchandises sont réputées être acceptées, pour autant que le client n’ait pas informé NORDEX par lettre recommandée de ses plaintes, décrites avec précision, et ce endéans huitaine après livraison et/ou placement des marchandises. 

Après la livraison et/ou le placement le client est tenu d’assurer lui-même la protection et/ou la couverture des marchandises. 

Le client reconnaît que NORDEX n’est aucunement responsable et qu’aucune réclamation ne peut être acceptée dans les cas suivants :

 • lorsqu’il s’agit des tolérances dont question à l’article 1 d 
 • lorsque après livraison les marchandises ont été déplacées ou mises en œuvre par le client, et que NORDEX n’a pu constater elle-même sur place les doléances à propos des marchandises intactes; 
 • lorsque il s’agit de décolorations sous l’influence de la  lumière (solaire), possibles entre autres sur des bois et sur des articles laqués; 
 • lorsqu’il s’agit de taches, de décolorations ou d’autres effets sur des marchandises, teintes ou laquées par d’autres que NORDEX; 
 • lorsqu’il s’agit de griefs provoqués par le client lui-même ou par des tiers.
Tout défaut sera évalué à une distance de 2 mètres. 

Des défauts légers propres à l’activité du bâtiment ne pourront jamais donner lieu à la résilia-tion de la convention ni justifier le remplacement des biens livrés.  Ils seront le cas échéant retouchés au moyen de techniques courantes de réparation. 

Lorsqu’il n’est pas acquis que NORDEX a manqué à ses obligations ou reste en défaut de les remplir, aucune plainte de quelle sorte qu’elle soit ne peut être invoquée par le client comme motif de suspension ou de remise de ses propres obligations, parmi d’autres celle de paiement.

6. Paiement.

a. Toutes les factures sont payables net et au comptant au siège de NORDEX, sans que des chèques, traites, reçus ou quittances postales etc. puissent modifier cette clause.  Les frais bancaires sont à la charge du client.  Un escompte pour paiement au grand comptant ne peut être accordé que moyennant accord explicite préalable. 

La personne physique signataire du bon de commande est, avec la personne juridique ou la personne physique qu’elle représente ou avec le tiers payant auquel est adressée la facture, solidairement et indivisiblement responsable du paiement. 

Les gérants de salles d’exposition ou leurs aidants ne sont pas habilités à recevoir des paie-ments, ni à donner quittance pour compte de NORDEX.  Seules les personnes titulaires à cet effet d’une procuration écrite sont autorisées à recevoir des paiements.

b. Les paiements seront effectués comme suit, sauf convention contraire : 

 • à la commande :  25% d’acompte à payer dans les 10 jours suivant la date de confirmation de la commande et la demande de paiement émanant de NORDEX; 
 • à la livraison des marchandises : paiement au comptant du solde du prix des marchandises au chauffeur titulaire d’une procuration écrite; 
 • lors du placement : le solde facturé est à payer endéans huitaine après placement complet ou partiel sur le compte bancaire de NORDEX, même si le placement n’est pas terminé pour quel motif que ce soit; 
 • en cas de livraison et placement simultanés : paiement au comptant du montant total de la facture au placeur titulaire d’une procuration écrite.
c.     Sans préjudice des stipulations de l’article 5 f et g, en cas de contestation la facture sera protestée par lettre recommandée dans la huitaine suivant sa date.

d.     Tout montant impayé dans le mois suivant la date de la facture portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure au taux de 1% par mois à partir de la date de la facture.  De plus un dommage forfaitaire de 10% du montant impayé avec un minimum de 65 € sera dû de plein droit et sans aucune mise en demeure. 

Ces montants ne comprennent pas les frais de justice et les frais prévus par l’art.1022 du C.C. 

Le non-paiement d’une seule facture à sa date d’échéance, rend immédiatement exigible les soldes dus de toutes les autres factures, même non-échues, et autorise NORDEX à suspendre ses propres obligations.

7. Transfert du risque et réserves de propriété.

a. Les marchandises livrées restent la propriété de NORDEX tant que le client n’a 

pas satisfait à toutes ses obligations résultant de la convention ou d’autres conventions antérieures ou à venir, et entre autres jusqu’au paiement intégral de sa dette, en principal, frais et intérêts. 

Tant que les marchandises restent la propriété de NORDEX, le client s’engage à ne pas les vendre ni les céder à des tiers ni les donner en garantie.  En cas de non-respectt de cette interdiction, le client sera redevable en plus du prix d’achat d’un dédommagement forfaitaire de 50% du prix d’achat. En cas de revente, le droit sur le prix en résultant se substituera  aux marchandises fournies.

b.     Le risque incombe au client à l’instant de la conclusion de la convention.  La livraison et/ou le placement se fait au risque du client.  Le client est tenu d’assurer les marchandises et de se prémunir contre tout éventuel sinistre.

c.     En cas de non-respect par le client de ses engagements, NORDEX a le droit d’exercer son droit de propriété sans l’intervention du juge.  Dans ce cas en particulier, le client habilite NORDEX à reprendre les fournitures, et reconnaît que la reprise n’induit pas la dissolution de la convention.  Il est convenu que les portes et escaliers placés ont caractère de biens mobiliers et ne sont pas des immobiliers par destination.  La reprise n’autorise aucune prétention à des dommages de la part du client.  La valeur des marchandises reprises sera déterminée de commun accord, à défaut par un expert à désigner sur l’initiative de NORDEX. Les frais de reprise et de détermination de la valeur sont à charge du client.

d.     Les projets, dessins, descriptions, photos et autres restent la propriété exclusive de NORDEX, même si leur création a été partiellement ou entièrement facturée au client.  En outre, ils ne peuvent en aucun cas être utilisés, copiés ou transmis à des tiers sans autorisation de NORDEX.

8. Garanties.

a.     NORDEX s’engage exclusivement à une obligation d’effort. Seules des fautes d’exécution prouvées peuvent engager la responsabilité de NORDEX, sans préjudice de ce qui suit et des stipulations de l’article 5.

b.     La durée de la garantie en matière de vices cachés est fixée à 1 an à partir de la date de livraison ou de placement des marchandises.  Cette garantie ne concerne que les march-andises et travaux facturés et exécutés par NORDEX elle-même.  Les portes produites par NORDEX même bénéficient d’une garantie de 3 ans pour vices cachés, et ce pour autant que le vice affecte la solidité de la porte.  En matière de planéité des battants de porte en bois, il est renvoyé à l’édition 21 du “Cahier Général des Charges en matière de Constructions Privées”, édition WTCB et FAB.  En matière de planéité de portes en verre les recommanda-tions TV214 du WTCB sont en vigueur.

c.     Le client reconnaît et accepte que NORDEX intervient comme intermédiaire/distributeur, entre autres pour les pentures et les verrous, les portes coupe-feu et de sécurité, les parquets, les escaliers, les portes et parois en verre, les armoires murales et coulissantes et autres, et que NORDEX ne porte aucune responsabilité en matière d’exécution de la conven-tion pour des fournitures et placements effectués par des tiers. 

Pour la partie ou la totalité non fabriquée et/ou installée par NORDEX, le client ne pourra faire appel à une garantie que dans la mesure où NORDEX elle-même peut faire valoir des droits à la garantie à l’égard du fournisseur concerné.

d.     Pour le surplus, toutes les garanties et responsabilités de NORDEX du chef de ou par suite de la convention, parmi lesquelles les appels en garantie pour défauts visibles et cachés, pour livraison non conforme, pour non-conformité cachée, les appels en garantie du chef d’erreur, de préjudice, d’acte illégitime y compris la responsabilité du chef des articles 1382, 1383, 1384, 1385 et 1386 du Code Civil, la responsabilité en matière de produit, l’éventuelle responsabilité objective ou sans fautes, et autres stipulations légales, sont exclues, pour le moins dans la mesure de ce qui est licite.

e.     Dans tous les cas suivants, toute obligation de garantie est caduque: - lorsque les stipulations prévues à l’article 5 ne sont pas observées par le client; 

 • lorsqu’une réparation ou une modification a été effectuée par un autre que NORDEX; 
 • lorsque les marchandises livrées et/ou placées ont été traitées, utilisées de manière incompétente ou insuffisamment entretenues; 
 • lorsque les prescriptions d’emploi n’ont pas été observées; 
 • lorsque les avertissements en matière d’usage erroné ou de dangers en usage normal n’ont pas été observés; 
 • lorsque des dommages sont survenus après livraison et/ou placement.
f. Toute obligation de garantie du chef de NORDEX donne lieu au plus à la réparation de l’exécution fautive ou défectueuse, à une nouvelle exécution de la commande, ou à une réduction du prix de l’exécution fautive ou défectueuse, et ce au choix de NORDEX, sans couvrir les frais de transport, de déplacement, d’heures de main d’œuvre pour le remplace-ment.  En aucun cas l’appel en garantie du client ne résultera en une prolongation du délai de la garantie.

9. Responsabilité de NORDEX.

a.     A l’exception des obligations décrites à l’article 8, NORDEX, les membres du conseil d’administration et le comité de direction sont déchargés de toute responsabilité envers le client ou un tiers lésé dans les cas de responsabilité contractuelle, extra-contractuelle ou pénale d’elle-même ou de ses dirigeants précités.

b.     Toute autre prétention du client à des dommages, quelle qu’en soit la cause, même par faute lourde ou intentionnelle de son personnel, de ses préposés, de ses gérants de salles d’exposition, de ses mandataires ou de ses dirigeants précités, est exclue ou du moins limitée au dommage tel que décrit aux articles 8f et 9d.

c.     Le client garantit NORDEX contre toute prétention (entre autres de créances contrac-tuelles et extra-contractuelles) de tiers, par suite ou consécutives à la convention existant entre le client et NORDEX.

d.     En aucun cas, même celui de la responsabilité personnelle, NORDEX n’est tenue  à l’égard du client ou d’un tiers lésé à un dédommagement autre que prévu à l’article 8f : s’entendent ici les dommages directs et indirects, parmi lesquels la perte de bénéfice, le manque de jouissance, la perte de loyers, la perte de clientèle, la perte de temps de travail de personnel, la perte d’économies, les dommages consécutifs, les dommages matériels, les dommages physiques, les dommages moraux et les dommages résultant d’actes illégitimes, et tous autres dommages.

e.     Aucune responsabilité de NORDEX n’est engagée en cas de force majeure ou d’évènements assimilés, de grève, de lock-out, ou si NORDEX se trouve dans l’incapacité d’exécuter la convention  par une cause quelconque telle que troubles, guerre, menace de guerre, interdiction d’importer ou d’exporter, incendie, ou mesures édictées par l’autorité. Dans ces cas NORDEX a le droit de mettre fin à la convention ou de la considérer comme suspendue pour une durée indéterminée, et ce sur simple notification par écrit au client de la cause empêchant ou suspendant l’exécution de la convention.

f.     Les dispositions du présent article s’entendent pour les administrateurs précités, le personnel, les préposés, les gérants de salles d’exposition, les placeurs de NORDEX, qui sont engagés par elle en exécution de la convention.

10. Défault de client.

Si le client reste en défaut de satisfaire à ses obligations, NORDEX se réserve le droit de suspendre l’exécution d’autres commandes, ou d’invoquer la dissolution de la convention, sans préjudice de son droit à des dommages. 

Dans ce cas la dissolution de la convention se fera de plein droit et sans mise en demeure aucune, par simple lettre adressée au client.

11. Dispositions diverses.

Toute modification à la présente convention exige un accord écrit entre les parties. La nullité ou la non-application d’une disposition de la convention n’entraînent pas la nullité ou la non-application des autres dispositions.

12. Différends.

a.     Les parties conviennent que préalablement à toute action en justice en cas de différend, il sera fait appel d’une part à un architecte aux frais du client et d’autre part à un expert désigné par NORDEX.  Ceux-ci auront pour mission d’émettre en commun accord un avis objectif à propos du litige conformément aux usages dans la construction.

b.     En cas de différend, les parties conviennent de soumettre celui-ci, au choix du requé-rant, aux tribunaux ou justice de paix de l’arrondissement de Turnhout.

c.     Le droit belge est applicable à la présente convention.